La gestió del patrimoni literari: Conceptualització i anàlisi comparativa dels models català i anglès

Authors

Mireia Munmany Muntal

Synopsis

El patrimoni literari pot esdevenir una «eina» on sentir-nos identificats com a societat, al mateix temps que pot convertir-se en un element diferenciador amb capacitat de posicionar-se i esdevenir agent socioeconòmic. Perquè això succeeixi cal que abandoni la seva posició perifèrica i se’n professionalitzi la gestió. Precisament l’objectiu d’aquesta publicació és evidenciar la importància de la gestió del patrimoni literari perquè es (re)conegui com a propi al si d’una societat i sobrevisqui al pas del temps reconeixent-li i reivindicant-ne la importància en termes identitaris, de cohesió social i econòmics, com a motor de desenvolupament.

Per aconseguir-ho es comença investigant sobre el concepte de patrimoni literari, entès com a (poli)sistema, per després conceptualitzar-ne la gestió. Seguidament, es fa una aproximació, amb voluntat comparativa, a l’estat de la qüestió de la gestió a Catalunya i a Anglaterra, per acabar creant un model de valoració de la gestió del patrimoni literari. Finalment, s’exposen les conclusions pertinents amb la voluntat de posicionar el patrimoni literari en la centralitat del sistema cultural català.

Compra el llibre en paper

***

Taula de continguts
Pòrtic
Pròleg
Introducció
1. El patrimoni literari
2. La gestió del patrimoni literari
3. La gestió anglesa i catalana
4. Valoració de la gestió del patrimoni literari català
5. Valoracions finals
6. Referències bibliogràfiques
7. Apèndix: Entrevistes

Biografia de l'autora

Cita l'obra: Munmany Muntal, Mireia (2017): La gestió del patrimoni literari. Patrimoni Literari, 1. Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili. 230 pàgines [+]

***

Ressenyes i comentaris

Revista de Filología Románica, Teresa Iribarren
Plecs d'Història Local, Narcís Capdevila
Serra d'Or, X.C.
Llengua i literatura, Mia Güell Devesa
Caplletra, Alexandre Bataller
Catalan Review: international journal of Catalan culture, Estrella Correcher
Estudis romànics, Llorenç Soldevila Balart
Núvol,  Alba Palau

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 24, 2017

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-84-8424-641-1 (paper); 978-84-8424-642-8 (PDF)

Date of first publication (11)

2017